leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training
Gevestigd te Joure aan Roefke 10, 8502 BV.

Artikel 1. Algemeen
1.1 Onder Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training wordt verstaan de organisatie of de aan deze organisatie verbonden rechtspersoon voor zover betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij waarmee Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training een overeenkomst sluit in het kader van de uitoefening van haar bedrijf.
1.3 Onder overeenkomst wordt verstaan de wens van de opdrachtgever voor zover door Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training aanvaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Op de opdracht aan Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training zijn slechts de algemene voorwaarden van Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde of aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Andere voorwaarden gelden niet, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen en Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training schriftelijk gehele of gedeeltelijke terzijdestelling van haar algemene voorwaarden heeft bevestigd.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1 Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training zijn verstrekt, heeft Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Indien door Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training of door Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.5 Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
4.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of relevante gegevens heeft aangeleverd.
4.7 Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.                                                                                                                                  4.9 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor aan de zijde van Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training direct of indirect ontstaat.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.2 Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training schriftelijk in gebreke te stellen. Indien deze overschrijding te wijten zou zij aan Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training, dan dient haar een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 6. Geheimhouding
6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
7.2 Alle door Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
7.3 Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Annuleren
8.1 Werkafspraken en werkoverlegsituaties voortvloeiende uit de offerte dienen vroegtijdig (24 uur van te voren) te worden geannuleerd en indien mogelijk naar een later tijdstip te worden verplaatst. Bij het in gebreke blijven van dit bepaalde en/of indien verplaatsing naar een later tijdstip niet mogelijk is, worden alsnog de betreffende uren afgeboekt c.q. als gemaakt beschouwd en als zodanig in rekening gebracht.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen
9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training.
9.2 Indien een klacht gegrond is, zal Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is en de opdrachtgever daardoor schade lijdt, zal Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10. Betaling
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training is aangegeven. Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training is gerechtigd om periodiek te factureren.
10.2 Indien de opdrachtgever een aan hem verzonden rekening niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim (derhalve zonder dat enige aanmaning of een nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist). Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training is gerechtigd de opdrachtgever een rente van 1% per maand te berekenen vanaf de dag van verzending van de factuur/ facturen.
10.3 Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training is steeds gerechtigd om voorafgaand aan of ter voortzetting van de werkzaamheden van de opdrachtgever een of meerdere verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training gerechtigd na voorafgaande aankondiging de werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Het voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie dan wel met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever.
10.4 Indien Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
10.5 Mocht (ondanks de zorgvuldigheid die Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training hieromtrent heeft betracht) over een bepaalde activiteit c.q. dienst toch omzetbelasting verschuldigd zijn, dan zal deze alsnog in rekening worden gebracht.
10.6 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, die voor de opdrachtgever uit enige met Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van c.q. beslag onder de opdrachtgever of bij het stilleggen of liquidatie dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht van dienst bedrijf, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zonder dat Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training verder toekomende rechten, ook met betrekking tot andere opdrachten die op dat moment door Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training voor de opdrachtgever worden uitgevoerd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2 Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training is slechts aansprakelijk voor de schade, geleden door de opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van gedragingen en/of nalaten daarvan, waarvan Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training verwijt van schuld gemaakt kan worden.
11.3 Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en schade aan derden bij de uitvoering van werkzaamheden.                                                                                                                                           11.4 Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 12. Geschillenbeslechting
12.1 De rechtsverhouding tussen Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
12.2 Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training en de opdrachtgever voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Artikel 13. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
13.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen.
13.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst met Sigrid Houtsma Onderwijsadvies, coaching en training.